Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

VOORWAARDEN

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer in geval van herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Conformiteit en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Betaling
Artikel 15 - Klachtenregeling
Artikel 16 - Geschillen
Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze goederen, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer of door een derde worden geleverd op basis van een overeenkomst tussen die derde en de ondernemer;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van goederen, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd de overeenkomst op afstand te herroepen;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst exclusief of gezamenlijk gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping dat is opgenomen in bijlage I van deze voorwaarden;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt om een overeenkomst te sluiten, zonder dat consument en ondernemer elkaar tegelijkertijd in dezelfde ruimte hoeven te ontmoeten;

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

MERKECHT B.V.
handelend onder de merknaam: Law of the Sea ©
www.lawofthesea.nl

Bedrijfsgegevens

Haagweg 444 | 4813 XG Breda - Nederland | Nederland
BTW: NL8179.01.334B01
Kamer van Koophandel: 77817117
bank

IBAN: NL86 RABO 0117764558
BIC: RABONL2U

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven hoe de algemene voorwaarden door de ondernemer kunnen worden ingezien en dat deze op verzoek van de consument kosteloos zullen worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat de consument eenvoudig kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd en dat deze op verzoek van de consument langs elektronische weg of anderszins kosteloos zullen worden toegezonden.

In het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. .

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of aan voorwaarden is onderworpen, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Indien de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een getrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, behoudens het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de daarbij gestelde voorwaarden voldoet.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, zal de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zal hij zorgen voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of verzoek te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Uiterlijk bij levering van het product, de dienst of de digitale inhoud aan de consument zal de ondernemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, toezenden:

 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, dan wel een duidelijke vermelding omtrent de uitsluiting van het herroepingsrecht;
 • informatie over garanties en bestaande dienst na verkoop;
 • de prijs inclusief alle belastingen op het product, de dienst of de digitale inhoud; voor zover van toepassing de leveringskosten; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • de vereisten voor beëindiging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is;
 • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.


In geval van een verlengde transactie geldt het bepaalde in het vorige lid alleen voor de eerste levering.


Artikel 6 - Herroepingsrecht

Met producten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer kan de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten zijn reden(en) te vermelden.

De in lid 1 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

indien de consument meerdere producten in dezelfde bestelling heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer kan, indien hij de consument hierover voorafgaand aan het bestelproces duidelijk heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
indien de levering van een product uit meerdere zendingen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
voor overeenkomsten tot regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager worden geleverd:

De consument kan een dienstverleningsovereenkomst en een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die gedurende ten minste 14 dagen niet op een materiële drager is geleverd, zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer kan de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten zijn reden(en) te vermelden.

De bezinning als bedoeld in lid 3d gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd indien u niet informeert over het herroepingsrecht:

Indien de ondernemer de consument niet de wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping heeft verstrekt, eindigt de bedenktijd twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd bepaald overeenkomstig de vorige leden van dit artikel.
Indien de ondernemer de in het vorige lid bedoelde informatie binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd aan de consument heeft verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product te bepalen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals het hoort in een winkel.

De consument is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een wijze van omgaan met het product die verder gaat dan in lid 1 is toegestaan.

De consument is niet aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product indien de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen de bedenktijd aan de ondernemer te melden door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze. Zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, retourneert de consument het product, dan wel overhandigt hij het aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit is niet nodig als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf op te halen. De consument heeft in ieder geval de retourtermijn in acht genomen indien hij het product retourneert voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument retourneert het product met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Indien de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of indien de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor retournering niet te dragen.

De consument draagt geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien;

hij voorafgaand aan de levering niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met de uitvoering van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
hij niet heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest bij het geven van zijn toestemming; of
De ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer in geval van herroeping

Indien de ondernemer de melding van herroeping door de consument langs elektronische weg mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding direct een ontvangstbevestiging.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele door de ondernemer in rekening gebrachte bezorgkosten voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met aflossen totdat hij het product heeft ontvangen of totdat de consument aantoont dat hij het product heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

De ondernemer gebruikt dezelfde betaalmethode die de consument heeft gebruikt voor terugbetaling, tenzij de consument akkoord gaat met een andere methode. De terugbetaling is gratis voor de consument. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere wijze van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de meerkosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod heeft vermeld, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst:

 • Producten of entiteiten waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 • Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of in de gelegenheid wordt gesteld persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder toezicht van een veilingmeester, en waarbij de winnende bieder verplicht is de producten af te nemen, digitale inhoud en/of diensten;
 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument; en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd:
 • Dienstenovereenkomsten voor de terbeschikkingstelling van accommodatie, indien de overeenkomst voorziet in een specifieke datum of periode van uitvoering en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 • Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien de overeenkomst voorziet in een specifieke datum of periode van uitvoering;
 • Producten vervaardigd volgens specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifieke persoon;
 • Producten die snel bederven of beperkt houdbaar zijn;
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Producten die door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • Alcoholische dranken, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van marktschommelingen waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementen daarop;
 • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen indien: de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument; en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest.


Artikel 11 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze koppeling aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden in het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

De consument is bevoegd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 12 - Nakoming van de overeenkomst en aanvullende garantie


De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van het sluiten van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte aanvullende garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst jegens de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.

Onder extra garantie wordt verstaan elke verplichting van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarbij hij aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan wettelijk vereist is in het geval hij zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen. .

Artikel 13 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal het grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij het beoordelen van aanvragen tot het verlenen van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen, uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering vertraging oploopt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de bestelling op de hoogte gesteld. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op enige schadevergoeding.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald onmiddellijk terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van levering aan de consument of een vooraf aangewezen en aangekondigde vertegenwoordiger aan de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Betaling

Tenzij in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden anders is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na aanvang van de bedenktijd, of bij gebreke van een bedenktijd binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten kan de consument in algemene voorwaarden nimmer gehouden zijn tot betaling van meer dan 50% vooruit. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen rechten doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de betreffende bestelling of dienst(en) voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, nadat hij door de ondernemer op de hoogte is gesteld van de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is na het uitblijven van betaling binnen deze termijn van 14 dagen de wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag en is de ondernemer gerechtigd de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die zijn gemaakt door hem. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de volgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. De ondernemer kan ten behoeve van de consument afwijken van de hiervoor genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 - Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een goed bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht conform deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen een redelijke termijn nadat de consument de gebreken heeft ontdekt volledig en duidelijk omschreven bij de ondernemer te worden ingediend.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vergt, zal de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn of binnen 3 maanden nadat de klacht is ingediend in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat onderwerp is van de geschillenregeling.

Artikel 16 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over het sluiten of uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of te leveren producten en diensten, kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, met inachtneming van het hierna bepaalde. , Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht eerst binnen een redelijke termijn bij de ondernemer heeft ingediend. Het geschil dient uiterlijk twaalf maanden na het ontstaan van het geschil schriftelijk aan de Geschillencommissie te worden voorgelegd.

Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dit wil doen, dient de consument binnen vijf weken na een schriftelijk verzoek van de ondernemer schriftelijk aan te geven of hij dit wenst te doen dan wel of hij wil dat het geschil door de bevoegde rechter wordt behandeld. De ondernemer hoort de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals gesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De uitspraken van de Geschillencommissie worden gedaan door bindend advies.

De Geschillencommissie zal een geschil niet in behandeling nemen of staken indien de ondernemer surseance van betaling is verleend, in staat van faillissement is verklaard of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil ter zitting door de commissie is behandeld en een definitieve uitspraak is gedaan. is erop gewezen.

Indien naast de Geschillencommissie webshop een andere erkende geschillencommissie of een lid van de Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut voor Financiële Dienstverlening (Kifid) bevoegd is, is de Geschillencommissie voor het Webshop Keurmerk de voorkeur bevoegd. Voor alle andere geschillen is de andere erkende geschillencommissie aangesloten bij SGC of Kifid.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke wijze op een duurzame gegevensdrager kunnen worden opgeslagen.

Artikel 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden treden eerst in werking nadat zij op passende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande dat toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod prevaleren als de voor de consument meest gunstige bepaling.

Laatste update 11 maart 2020


Aanhangsel I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

 (vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u het contract wilt herroepen)

- Aan: [naam ondernemer]

[geografisch adres van de ondernemer]

[faxnummer van de ondernemer, indien beschikbaar]

[e-mailadres of elektronisch adres van de ondernemer]- Ik/Wij* delen/delen* u hierbij meedelen dat ik/wij* met betrekking tot onze overeenkomst

de verkoop van de volgende producten: [benaming product] *

de levering van de volgende digitale inhoud: [beschrijving van digitale inhoud] *

het verrichten van de volgende dienst: [aanwijzing van de dienst] *,ingetrokken / ingetrokken *


- Besteld op * / ontvangen op * [besteldatum met diensten of ontvangst met producten]


- [Naam consument(en)]


- [Adres consument(en)]


- [Handtekening consument(en)] (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorstrepen wat niet van toepassing is of invullen wat wel van toepassing is.